Deze tekst is de synthese van uw belangrijkste rechten als potentiële belegger of belegger in onze fondsen in overeenstemming met de Europese Verordening betreffende de grensoverschrijdende distributie van icb's (Verordening (EU) 2019/1156). Het is niet de bedoeling om alle rechten die u kunt genieten volledig te beschrijven.
Zie het Prospectus van de betreffende fondsen voor meer details over hun werking.

  • Deelnemingsrecht op beleggingen van de fondsen - De deelnemingsrechten geven de houders het recht om in verhouding tot de winst en het verlies van het fonds te delen, behoudens elk verschil tussen de voorwaarden/kenmerken die van toepassing zijn op de verschillende categorieën van deelnemingsrechten. De volledige details van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van elke icb en de kenmerken van het deelnemingsrecht worden in het Prospectus van elk fonds uiteengezet.
  • Recht om inkomsten te ontvangen - Elke houder heeft recht op een evenredig deel van de (eventuele) inkomsten van het fonds waarin hij heeft belegd. Afhankelijk van de aard van de aandelen die de houder bezit, kunnen deze inkomsten hetzij worden gekapitaliseerd, hetzij worden uitgekeerd in de vorm van inkomsten, in overeenstemming met de voorwaarden van het Prospectus.
  • Recht om zijn rechten van deelneming terug te kopen - Elke houder heeft het recht om te verzoeken om zijn rechten van deelneming terug te kopen onder de voorwaarden die zijn beschreven in het prospectus van het fonds en op voorwaarde dat alle documenten die de overeenstemming met de wetten en voorschriften ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme kunnen waarborgen, zijn verstrekt.
  • Stemrecht en recht om algemene vergaderingen bij te wonen - Wanneer het Fonds in juridische zin een vennootschap vormt, heeft elke aandeelhouder van dit Fonds het recht om een oproeping te ontvangen, de algemene vergadering persoonlijk of bij volmacht bij te wonen en op de algemene vergadering te stemmen, tenzij de aandeelhouder heeft gekozen om te beleggen in aandelen zonder stemrecht.
  • Recht om informatie te ontvangen - Elke houder heeft het recht om bepaalde informatie te ontvangen over het fonds waarin hij heeft belegd. Deze informatie omvat de juridische documentatie van het fonds (DEBI, prospectus, reglement), de verslagen van de fondsen (halfjaarlijks, jaarlijks en eventueel driemaandelijks) en de aanvullende gegevens die op verzoek beschikbaar zijn. De juridische documentatie en de verslagen alsook de commerciële fiches zijn beschikbaar op de website van Crédit Mutuel Asset Management: https://www.creditmutuel-am.eu
  • Recht op vertrouwelijkheid van gegevens - Onder voorbehoud van het toepasselijke recht kunnen beleggers rechten genieten betreffende hun persoonlijke gegevens, met name een recht op toegang tot en rectificatie van hun persoonlijke gegevens en, in bepaalde omstandigheden, een recht van verzet tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Het beleid inzake gegevensvertrouwelijkheid is beschikbaar via de volgende link: Recht op vertrouwelijkheid van gegevens
  • Afhandeling van klachten - Elke belegger die niet tevreden is, kan contact opnemen met de beheermaatschappij. De modaliteiten worden beschreven op de volgende link: Afhandeling van klachten

Beleggers hebben ook het recht om te allen tijde een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure in te leiden of een verzoek tot buitengerechtelijke schikking van een klacht in te dienen bij de bevoegde lokale toezichthouder. Als u in een van de landen van de Europese Unie woont, kunt u via het Europese online geschillenbeslechtingsplatform een klachtenformulier indienen en informeert u, afhankelijk van uw rechtsgebied, over uw rechtsmiddelen: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Deze samenvatting van de belangrijkste rechten is niet bedoeld en pretendeert niet exhaustief te zijn. Beleggers dienen het Prospectus in zijn geheel te raadplegen en hun beleggingsadviseurs te raadplegen om een beter inzicht te verschaffen in hun rechten.