Crédit Mutuel Asset Management is een door de Autorité des Marchés Financiers erkende maatschappij voor portefeuillebeheer met het nummer GP 97-138

Wet van 1 augustus 2000 betreffende de vrijheid van communicatie (tot wijziging van de wet van 30 september 1986) :
Deze website wordt gepubliceerd door Crédit Mutuel Asset Management, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 3.871.680 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer B 388 555 021, met maatschappelijke zetel in Parijs (75002), 4 rue Gaillon.
Deze website wordt gehost door Euro-Information, een Société par Actions Simplifiée (vereenvoudigde vennootschap op aandelen) met een kapitaal van € 45.000.000, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Straatsburg onder nummer B 312 730 674 en met maatschappelijke zetel te Straatsburg (67000), 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen.
De verantwoordelijke voor de publicatie van deze website is mevrouw Eliana de Abreu in haar hoedanigheid van algemeen directeur van Crédit Mutuel Asset Management.

Verzameling van persoonsgegevens:
In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, en de RGPD - Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016, informeren wij u dat de persoonsgegevens die via deze website van internetgebruikers worden verzameld, in geen geval gratis of tegen betaling zullen worden doorgegeven aan derden, natuurlijke of rechtspersonen, en uitsluitend zullen worden gebruikt voor intern beheer of om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.

Bescherming van persoonsgegevens (RGPD):
Crédit Mutuel Asset Management hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens worden verzameld en beheerd volgens de strikte wettelijke bepalingen die sinds vele jaren op onze onderneming van toepassing zijn.
Overeenkomstig de geldende regelgeving beschikt u over een recht van toegang, verzet, rectificatie, schrapping, beperking van de verwerking en een recht op portabiliteit. Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u schrijven naar het volgende adres
Monsieur le délégué à la protection des données
63 chemin Antoine Pardon
69814 TASSIN CEDEX
U kunt ook een klacht indienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 place de Fontenoy TSA 80715 75334 PARIS CEDEX 07 of op de website www.cnil.fr/fr/plaintes.

Gebruik van de website:
Elk opzettelijk misbruik van enig element van de website van Crédit Mutuel Asset Management, met inbegrip van met name piraterij, de introductie van virussen, storingen, buitensporig gebruik of gebruik in strijd met de geldende wetgeving) is uitdrukkelijk verboden. Bepaalde informatie op de website is beveiligd met een wachtwoord dat alleen kan worden gebruikt door beleggers aan wie het door Crédit Mutuel Asset Management is gegeven.
Crédit Mutuel Asset Management behoudt zich het recht voor uw wachtwoord in te trekken en, naar eigen goeddunken, de gerechtelijke autoriteiten in te lichten in geval van opzettelijk misbruik. Crédit Mutuel Asset Management behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te passen na voorafgaande kennisgeving (onder meer per e-mail of door een bericht op de website te plaatsen). Crédit Mutuel Asset Management kan uw toegang te allen tijde en zonder aansprakelijkheid beëindigen door u op enigerlei wijze daarvan in kennis te stellen of indien u een van de bovenstaande voorwaarden hebt geschonden.

Eigendom van rechten:
Alle elementen van deze website (met name de merken, domeinnamen, teksten, grafieken, logo's, geluiden, foto's en animaties en andere grafische elementen of onderscheidingstekens) zijn eigendom van de uitgever van deze site. De bescherming van deze website is derhalve onderworpen aan de nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten. Bijgevolg is elke reproductie en/of weergave en/of herdistributie, geheel of gedeeltelijk, op welke elektronische of andere drager dan ook, nu of in de toekomst, verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Crédit Mutuel Asset Management.
Niet-naleving van dit verbod kan worden aangemerkt als valsemunterij, waarvoor de overtreder civielrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

Database bescherming :
Informatiebestanden worden beschermd door de wet die van toepassing is op gegevensverzamelingen. Elke extractie of poging tot extractie, hetzij geheel of gedeeltelijk, kan dus de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder in het geding brengen.

Hyperlinks instellen:
Hierbij delen wij u mede dat Crédit Mutuel Asset Management elke website of elk ander medium toestemming geeft om deze website te citeren of een hypertekstlink aan te brengen naar het adres: https://www.creditmutuel-am.eu

De toestemming voor het plaatsen van een link geldt voor elk medium, met uitzondering van media die informatie verspreiden van politieke, religieuze, pornografische of xenofobe aard of die de gevoeligheden van de meerderheid kunnen kwetsen.

Waarschuwing

De informatie op deze website is louter informatief en vormt geen commercieel aanbod van diensten of producten, maar een eenvoudige presentatie van producten, studies en analyses die door Crédit Mutuel Asset Management zijn uitgevoerd op basis van bronnen die zij betrouwbaar acht.

Crédit Mutuel Asset Management stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de op deze website (https://www.creditmutuel-am.eu/) gepubliceerde informatie correct is op het moment van publicatie en regelmatig wordt bijgewerkt.

Crédit Mutuel Asset Management wijst echter alle verantwoordelijkheid af voor de juistheid van de verstrekte informatie en het gebruik ervan door een natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Deze site heeft tot doel de vermogensbeheeractiviteit van Crédit Mutuel Asset Management voor te stellen aan haar partners. Deze presentatie mag niet worden vergeleken met een colportageactiviteit of een aanbod van effecten dat vergelijkbaar is met een openbaar aanbod, ook niet in een andere staat dan Frankrijk of aan andere personen dan Franse ingezetenen.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers van deze website om de verstrekte informatie te gebruiken in overeenstemming met de Franse regelgeving. De op deze website gepresenteerde ICB's zijn uitsluitend toegelaten op de Franse markt en voorbehouden aan Franse ingezetenen. De voorgestelde fondsen zijn niet bedoeld voor distributie aan personen, gekwalificeerd of anderszins, in landen of rechtsgebieden waar dergelijke distributie bij wet of regelgeving verboden is.
De aangeboden fondsen mogen op geen enkele wijze worden verkocht, geadviseerd om te kopen of overgedragen in de Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van haar grondgebieden en bezittingen), noch mogen zij rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen aan een "US Person", met inbegrip van elke natuurlijke of rechtspersoon die in de Verenigde Staten woonachtig of gevestigd is. Opgelet: de waarde van een aandeel van de BEVEK of een GBF-eenheid is onderhevig aan schommelingen op de financiële markten en kan fluctueren. De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties.

De gepresenteerde prestaties zijn indicatief, onder voorbehoud van mogelijke fouten of storingen van de applicatie. Het informatieprospectus voor elk product, een document dat is goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers, is beschikbaar op deze site.

Crédit Mutuel Asset Management verzoekt de betrokken personen er nota van te nemen.

Crédit Mutuel Asset Management behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren. Voor meer informatie over ons gamma ICB's kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.