Ons klantenservicesysteem heeft twee hoofddoelstellingen:

 • Verbetering van de klantentevredenheid door een snelle en redelijke behandeling van klachten.
 • Verbetering van onze producten, procedures en de werking van onze organisatie.. Door mogelijke zwakke punten of storingen op te sporen, helpt het toezicht op klachten ons om passende corrigerende maatregelen te nemen.

Het doel van deze pagina is de procedure voor het indienen van een claim te beschrijven. Het is ook bedoeld om informatie te verstrekken over de verbintenissen die wij aangaan en alle nuttige informatie over onze klachtenprocedure en mogelijke verhaalsmogelijkheden.

Heeft u een klacht?

Onder een klacht wordt strikt genomen verstaan een verklaring van ongenoegen over Crédit Mutuel Asset Management met betrekking tot de geleverde dienst (financieel beheer), de inschrijving op een van onze fondsen of de juridische documentatie van een van onze fondsen.

Elk verzoek om informatie, advies, verduidelijking, dienst of voordeel dat aan Crédit Mutuel Asset Management wordt gericht, zal echter door onze teams worden behandeld, hoewel het niet als een vordering zal worden beschouwd.

Hoe dient u uw claim in?

 1. Klachten kunnen te allen tijde worden doorgegeven aan onze afdeling Verkoop- Marketingcommunicatie, die zal trachten een oplossing te vinden.
  • Per e-mail op het onderstaande adres, met in het onderwerp van uw bericht de vermelding dat het om een klacht gaat:
   Schrijf naar onze contact e-mail door op deze linkte klikken..
  • Per post naar het volgende adres:
   Crédit Mutuel Asset Management (Direction Commerciale Marketing Communication – Gestion des Réclamations)
   4, rue Gaillon 75002 Paris.
 2. In geval van inschrijving op een van onze ICB's op advies van een tussenpersoon die niet tot de Crédit Mutuel Alliance Fédérale behoort, raden wij u aan uw klacht rechtstreeks bij deze instelling in te dienen. De contactgegevens van de klachtenafdeling zijn gewoonlijk beschikbaar op de websites van de betrokken bank- of verzekeringsnetwerken.
 3. Wij garanderen dat uw klacht snel, transparant, kosteloos en zo efficiënt mogelijk zal worden behandeld.
  Crédit Mutuel Asset Management verbindt zich ertoe de volgende verwerkingstermijnen na te leven:
  • een maximum van 10 werkdagen vanaf de ontvangst van een klacht om de ontvangst ervan te bevestigen, tenzij het antwoord zelf binnen deze termijn wordt gegeven;
  • maximaal 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van een vordering tot de datum van verzending van een antwoord, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen die wij verbinden te zullen motiveren.

Crédit Mutuel Asset Management heeft een beleid ingevoerd voor de behandeling van klachten en controles waarmee storingen kunnen worden opgespoord en de toepassing kan worden gecontroleerd van corrigerende maatregelen die zijn genomen om deze storingen op te lossen. Zo kunnen houders van deelnemingsrechten of aandeelhouders van een ICB die in een lidstaat van de Europese Unie wordt verhandeld, naast het Frans en het Engels, onze gebruikelijke werktalen, hun klacht in de officiële taal van die lidstaat indienen en zullen zij een antwoord in diezelfde taal ontvangen.