Crédit Mutuel Asset Management, dochteronderneming van de Banque Fédérative du Crédit Mutuel (hoofdaandeelhouder), profiteert via dit lidmaatschap van de middelen en de financiële soliditeit van Crédit Mutuel Alliance Fédérale, een mutualistische groep die is verbonden aan de naleving van de waarden en ethiek die haar eigen zijn.

Crédit Mutuel Asset Management schrijft haar remuneratiebeleid in het kader van de principes van Crédit Mutuel Alliance Fédérale (zie site van de Banque Fédérative du Crédit Mutuel - Rubriek investeerders - Financiële/gereglementeerde informatie) en voldoet aan de reglementaire vereisten. Crédit Mutuel Alliance Fédérale heeft één enkel remuneratiecomité opgericht dat alle dochterondernemingen bestrijkt.

Ter herinnering: het remuneratiebeleid dat van toepassing is op beheerders van beleggingsfondsen wordt voorgeschreven door de Richtlijnen 2014/91/EU van 23 juli 2014 (UCITS V) en 2011/61/EU van 8 juni 2011, bekend als de AIFM-richtlijn, en de omzettingsteksten daarvan.

A - Operationeel proces

De Raad van Bestuur van de Caisse Fédérale de Crédit Mutuel is verantwoordelijk voor de goedkeuring en de naleving van het remuneratiebeleid en ziet toe op de uitvoering ervan. De Raad van Bestuur stelt de algemene beginselen vast van het remuneratiebeleid dat haar door het remuneratiecomité wordt voorgelegd en evalueert deze regelmatig.

Het remuneratiecomité van de Caisse Fédérale de Crédit Mutuel evalueert de principes van het remuneratiebeleid jaarlijks en brengt zijn advies uit over de voorstellen van het algemene directie die zijn uitgewerkt na raadpleging van de directie voor de risico's en de naleving. Het bestaat uit zes directeuren, waaronder een werknemer-directeur. Daarnaast worden vertegenwoordigers van het secretariaat-generaal, de afdeling Human Resources en de afdeling Risk van Crédit Mutuel Alliance Fédérale uitgenodigd.

Het remuneratiebeleid is erop gericht de economische strategie, de doelstellingen, de waarden en de belangen van de beheerde activa en die van de beleggers in acht te nemen, en omvat maatregelen om belangenconflicten te vermijden. Daarom moedigt dit beleid niet aan tot het nemen van risico's die niet stroken met de richtsnoeren van de beheermaatschappij en de verwachtingen van de beleggers. Het geïdentificeerde personeel is onderworpen aan specifieke verantwoordelijkheden met betrekking tot de naleving van de risico- en nalevingsregels, met name bij de uitvoering van het beleid voor de integratie van duurzaamheidsrisico's (zie het beleid op de website van Crédit Mutuel Asset Management).

Voor het jaar 2022 volgt Crédit Mutuel Asset Management in het bijzonder name de volgende luiken met betrekking tot haar remuneratiebeleid:

  • naleving van de sectorale beleidsregels inzake uitsluiting (steenkool, defensie en veiligheid),
  • Naleving van de uitsluiting van de controversiële waarden.

Het niet naleven van deze verplichtingen kan aanleiding geven tot een vermindering van de toewijzing van de individuele variabele remuneratie.

De remuneratieregels zijn gedocumenteerd, met inbegrip van het besluitvormingsproces, de vaststelling van de identiteit van het personeel, de maatregelen die zijn genomen om belangenconflicten te vermijden. Deze beloningen zijn met name gebaseerd op de volgende criteria: de prestaties van het/de door de werknemer beheerde fonds(en), de bijdrage van het individu aan de activiteiten van de onderneming en de naleving van de regels inzake risico en naleving.

Bovendien wordt op de beleggings- en risicobewakingsprocessen van Crédit Mutuel Asset Management toezicht gehouden door ad hoc comités. Als zodanig werken de beheerregels allemaal volgens het principe van de Beleggingscomités. Deze komen op hun eigen tijdstippen bijeen en hebben tot doel, in het kader van het beheer, de toegestane toewijzingen van activa vast te stellen. Het kader voor hun beheeractiviteiten ligt in de eerste controle, met name via hun beleggingshiërarchie (inclusief het beleid voor de integratie van duurzaamheidsrisico's) en de naleving van de ratio's. De risicobewaking en de permanente controle en naleving van de regelgeving verzekeren ook het toezicht op de ingenomen posities en de naleving van de interne procedures en het regelgevingskader.

Deze gereguleerde werkwijze laat derhalve slechts beperkte risico's toe voor de beheerders. Bovendien voert Crédit Mutuel Asset Management geen speculatief beheer voor eigen rekening en eist het de onmiddellijke terugtrekking van posities in geval van fouten.

B - Geïdentificeerd personeel

Crédit Mutuel Asset Management heeft de risiconemers geïdentificeerd aan de hand van twee criteria:

  • Rol van en verantwoordelijkheid van de actoren om de risiconemers te bepalen op het niveau van de Beheervennootschap en de beheerde icbe's/abi's,
  • Remuneraties om het personeel te identificeren dat, gelet op de remuneratie ervan, beschouwd zou moeten worden als risiconemer.

Als geïdentificeerd personeel worden beschouwd:

  • de Algemeen Directeur, de Adjunct Algemeen Directeur, Directeur voor Beheer, respectievelijk de verantwoordelijken belast met: de polen van Beheer, Verantwoord en Duurzaam Financiën, de Juridische en Financiële Directie, de Directie Distributeurs Betrekkingen, de Directie Risico's, de Directie Aanvullende Diensten, het Directie Human Resources en de Head of Interne Controle and Compliance (RCCI),
  • de medewerkers die betrokken zijn bij de collectieve beheeractiviteiten van Crédit Mutuel Asset Management: de beheerders.

C - Remuneraties

Van de door Crédit Mutuel Asset Management geïdentificeerde personeelsleden ontvangen bepaalde medewerkers naast hun vaste remuneratie discretionaire premies. Het gaat hoofdzakelijk om de beheerders en de algemene directie. Om het nemen van risico's te beperken, moet bij discretionaire beloningsregelingen rekening kunnen worden gehouden met prestaties en risico's. In ieder geval moeten risicobeheer, het naleven van de ethiek en het belang van de klant voorrang krijgen op financiële prestaties.

Crédit Mutuel Asset Management kan op discretionaire basis besluiten deze discretionaire premies niet toe te kennen indien de omstandigheden dit rechtvaardigen. Met name kunnen deze individuele premies in bepaalde omstandigheden worden verlaagd of zelfs afgeschaft, bijvoorbeeld wanneer de belangen van de klanten worden geschaad of wanneer er sprake is van een duidelijke inbreuk op de ethiek. De betaling van een gewaarborgde premie is uitzonderlijk en alleen van toepassing in het kader van de indienstneming van een nieuw personeelslid en is beperkt tot het eerste jaar.

Discretionaire premies worden betaald in maart van het jaar (n+1) wanneer een overzicht van het boekjaar (n) beschikbaar is.

Deze bonussen zijn beperkt tot een jaarlijks eenheidsbedrag van € 100.000 en kunnen niet worden uitgesteld. In geval van herziening van het beloningsbeleid waarbij discretionaire bonussen van meer dan 100.000 euro kunnen worden uitgekeerd, zal Crédit Mutuel Asset Management de AMF vooraf informeren en haar beloningsbeleid in overeenstemming brengen met de ICBE V- en AIFM-richtlijnen, met name door te voorzien in de voorwaarden voor de spreiding van de bonussen over een periode van ten minste drie jaar.