I - Algemeen kader

Overeenkomstig haar beginselen en de reglementaire bepalingen geeft de beheermaatschappij voorrang aan de belangen van haar cliënten teneinde elke situatie van "belangenconflict" te voorkomen. Middelen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de aanwezigheid van verschillende belangen op een bepaald moment de verwezenlijking van deze doelstelling niet in de weg staat.

  • Met name wordt ervoor gezorgd dat het primaat van de belangen van de klant volledig wordt gerespecteerd. Specifieke regels bepalen onder welke voorwaarden de afzet moet plaatsvinden. Op basis van de kennis van de Cliënt en zijn verwachtingen bevat het commerciële aanbod met name gedetailleerde informatie over de kenmerken van de aangeboden ICB's en over de kenmerken van hun productgovernance (MIFID II-richtlijn).
  • De door de klant voorgestelde ICB's worden eerlijk behandeld, zonder dat de ene wordt bevoordeeld ten koste van de andere. Meer in het algemeen moeten de werknemers hun taken eerlijk, ijverig en loyaal vervullen, overeenkomstig de voor de beheermaatschappij geldende bepalingen inzake deontologie. De belangen van de klant primeren, of het nu gaat om de persoonlijke belangen van de werknemers of om de belangen van de entiteit waartoe zij behoren.
  • Het primeren van het belang van de cliënt impliceert ook dat bepaalde beroepen met de nodige onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid worden uitgeoefend. De organisatie naar grote bedrijfsonderdelen is bedoeld om dit aan te pakken. Zogenaamde "Chinese Muur"-procedures, die bedoeld zijn om de ongeoorloofde verspreiding van vertrouwelijke of bevoorrechte informatie te voorkomen, maken deel uit van dit systeem.
  • Voor werknemers die uit hoofde van hun functie in het bijzonder blootstaan aan belangenconflicten of aan het bezit van vertrouwelijke of bevoorrechte informatie, gelden specifieke verplichtingen ten aanzien van de transacties die zij op persoonlijke titel wensen uit te voeren met financiële instrumenten.
  • De beheermaatschappij heeft een systeem ingevoerd om potentiële belangenconflicten op te sporen, te voorkomen en te beheren. Het is de taak van de toezichthoudende autoriteiten erop toe te zien dat de daartoe getroffen maatregelen en de daarmee verband houdende wettelijke bepalingen, met inbegrip van die betreffende de informatie over de klant, correct worden toegepast.

II - Belangrijkste uitvoeringsbepalingen

Identificatie van mogelijke belangenconflicten

Er is een kaart opgesteld om de belangenconflicten in kaart te brengen die direct of indirect tussen de verschillende uitgeoefende activiteiten of tussen de entiteiten van Crédit Mutuel Alliance Fédérale zouden kunnen ontstaan. Dergelijke belangenconflicten zijn de conflicten die kunnen ontstaan tussen de dienstverrichters zelf, personen die onder hun gezag staan of namens hen handelen, of enigerlei andere persoon die rechtstreeks of middellijk met hen verbonden is door een zeggenschapsband, en hun cliënten, of tussen twee cliënten, bij het verrichten van een beleggings- of daarmee samenhangende dienst of een combinatie van dergelijke diensten.

De identificatie van potentiële belangenconflicten was gebaseerd op regelgevende teksten en op de naleving van de bovengenoemde beginselen betreffende het primaat van de belangen van de cliënten, de billijke behandeling van cliënten, de scheiding van bedrijfsonderdelen en de onafhankelijkheid van functies.

Voorkoming van mogelijke belangenconflicten:

De preventie van mogelijke belangenconflicten is gebaseerd op de volgende hoofdmaatregelen:

  • materiële maatregelen om elke ongepaste interferentie tussen de activiteiten te voorkomen (afzonderlijke lokalen, specifieke vergunningen, regels voor de opslag en overdracht van informatie)
  • passende organisatie binnen de diensten zelf (met name met een hiërarchische rapporteringslijn die overeenstemt met de uitgeoefende functies)
  • procedures die er met name op gericht zijn te herinneren aan het primaat van de belangen van de klant bij het beheer en de commercialisering van de ICB's, te voorkomen dat informatie ongeoorloofd circuleert, de toepasselijke regels inzake beroepsethiek te formaliseren en de onafhankelijkheid van de functies die dat vereisen, te vrijwaren
  • regelmatige controles op de toepassing van die regels en procedures

Beheer van potentiële belangenconflicten:

Potentiële of bestaande belangenconflicten worden onderkend en er worden passende regelingen getroffen om ervoor te zorgen dat zij worden opgelost.

Indien de genomen maatregelen niet volstaan om met redelijke zekerheid te garanderen dat het risico van schade aan de belangen van de Klant wordt vermeden, zal de Klant overeenkomstig de reglementaire bepalingen worden ingelicht.